Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Vertel het ons
  3. Rechten en plichten

Rechten en plichten

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Alle zorgprofessionals die werken in het Martini Ziekenhuis zijn geregistreerd conform de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Dit betekent dat zij bevoegd zijn hun beroep uit te oefenen. Hier kunt u de BIG-registratie van onze zorgprofessionals inzien.

Uw recht op informatie

U heeft recht op informatie over uw aandoening en de onderzoeken en behandelingen die daarvoor nodig zijn. Als iets niet duidelijk is, vraag dan uw behandelaar om uitleg. Als informatie heel ernstig nadelig is voor u, heeft een behandelaar - bij hoge uitzondering en na overleg met een collega - het recht u deze informatie niet te geven. Als u zelf geen informatie wilt, respecteert uw behandelaar dit alleen als dit niet nadelig is voor uzelf of een ander.

Uw toestemming

Voor ieder onderzoek en iedere ingreep in ons ziekenhuis is uw toestemming nodig. Pas als u weet hoe een onderzoek of ingreep verloopt en wat de gevolgen en risico’s zijn, kunt u deze toestemming geven. In de folder Informatie & toestemming geven wij suggesties voor vragen die u hierover kunt stellen.

Voor kinderen tot 12 jaar geven ouders toestemming. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar geven ouders en kind toestemming. Bij bezwaren heeft u het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Bespreek dit wel tijdig met de specialist.

Als u wordt gevraagd mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, ontvangt u altijd vooraf mondelinge en schriftelijke informatie. Geef pas toestemming als u weet wat deelname aan het onderzoek voor u betekent. De arts overlegt met uw naasten (partner of ander familielid) als u (tijdelijk) niet in staat bent toestemming te geven.

Heeft u een wilsverklaring, dan is dat in deze situatie de leidraad voor handelen. Als u niet in staat bent toestemming te geven en zo dringend behandeling nodig heeft dat overleg met uw naasten niet mogelijk is, gaat de arts ervan uit dat u toestemming zou hebben gegeven.

Uw recht om van behandeling af te zien

U heeft recht op de voor u best passende behandeling. Maar het is niet in alle situaties zinvol om ingrijpende behandelingen te verrichten. Dit bespreekt uw arts dan met u. U heeft recht van bepaalde behandelingen af te zien. Afspraken die u hierover met uw behandelend arts maakt, noemen we behandelbeperkingen.

Uw recht op een second opinion

U heeft recht een ‘tweede mening’ (second opinion) te vragen, bijvoorbeeld omdat u twijfelt aan de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling. Het ziekenhuis verleent daaraan zijn medewerking. U overlegt de kosten van de second opinion zélf met de zorgverzekeraar.

Uw recht op privacy

In ons ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht hiermee vertrouwelijk om te gaan. Zij mogen uw gegevens alleen onderling uitwisselen als dat nodig is voor uw behandeling. Alleen met uw toestemming mogen zij informatie geven aan uw naasten. In het Privacyhandboek van het ziekenhuis vindt u meer informatie.

Privacyverklaring zorgnota

Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om gespecificeerde informatie op de factuur (die naar de zorgverzekeraar of naar u als patiënt gaat) te vermelden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, het aantal verpleegdagen, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken.

Als u vindt dat de gespecificeerde informatie op de factuur uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en toesturen aan het Martini Ziekenhuis. Wij zorgen er dan voor dat de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Zo kunnen wij als ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat gespecificeerde informatie over zorgactiviteiten op uw factuur wordt vermeld. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden. Deze informatie kan óók privacygevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld: Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening. Wij adviseren u daarom altijd zorgvuldig om te gaan met de ziekenhuisfactuur en de inlogcodes van Mijn Omgeving op de website van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk! De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult. Als u onder behandeling bent van de afdeling Psychiatrie of Medische Psychologie, maak dan gebruik van de GGZ-privacyverklaring.

Uw recht op inzage in uw dossier

In uw medisch dossier zijn al uw gegevens vastgelegd. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal vijftien jaar bewaard. U heeft recht op inzage, verbetering of vernietiging van informatie in uw dossier. Lees hier meer over uw Medisch dossier.

Uw identificatieplicht

Wij verwachten dat u zich bij een ziekenhuisbezoek kunt legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort). Verder is het belangrijk steeds uw naam en geboortedatum te noemen als wij daarom vragen, zodat u altijd de zorg krijgt die voor u is bedoeld. U bent daarnaast verplicht de informatie te geven die wij nodig hebben om een onderzoek of behandeling goed uit te kunnen voeren. Ook verwachten wij dat u actief meewerkt aan onderzoek en behandeling.

Uw betalingsplicht

Wat betreft uw plicht te betalen voor de geleverde zorg: afhankelijk van hoe u verzekerd bent, loopt dit via de zorgverzekeraar. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar als u twijfelt of u voldoende bent verzekerd. De zorgverzekeraar kan u informeren over de vergoedingen. Wij kunnen voordat u naar het Martini Ziekenhuis komt geen concrete voorspelling doen van de te verwachte zorgkosten. Dit hangt namelijk af van de diagnose en behandeling die de zorgverlener vaststelt. Van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto, alle handelingen voor uw zorg komen in één pakketje, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen. 

Film of foto’s maken in het ziekenhuis

Om de privacy van patiënten en medewerkers te beschermen, is het niet toegestaan hen te filmen en/of te fotograferen zonder hun toestemming. Dat geldt ook voor het maken van geluidsopnames. Het maken van professionele filmbeelden of foto’s die bestemd zijn voor publicatie, mag alleen met toestemming van de afdeling Klant en Markt. Als u een geluidsopname wilt maken van het gesprek met uw arts, overleg dit dan altijd vooraf met deze arts. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u uw vraag sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Marcel Dusink
email: fg@mzh.nl
tel.: tel.: (050) 524 5245

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.