Delen via , of Mail.

Rechten en plichten

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Daarnaast kunt u op deze pagina de BIG-registratie van onze zorgprofessionals inzien. Alle zorgprofessionals die werken in het Martini Ziekenhuis zijn geregistreerd conform de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Dit betekent dat zij bevoegd zijn hun beroep uit te oefenen.

Uw recht op informatie

U heeft recht op informatie over uw aandoening en de onderzoeken en behandelingen die daarvoor nodig zijn. Als iets niet duidelijk is, vraag dan uw behandelaar om uitleg. Als informatie heel ernstig nadelig is voor u, heeft een behandelaar - bij hoge uitzondering en na overleg met een collega - het recht u deze informatie niet te geven. Als u zelf geen informatie wilt, respecteert uw behandelaar dit alleen als dit niet nadelig is voor uzelf of een ander.

Uw toestemming

Voor ieder onderzoek en iedere ingreep in ons ziekenhuis is uw toestemming nodig. Pas als u weet hoe een onderzoek of ingreep verloopt en wat de gevolgen en risico’s zijn, kunt u deze toestemming geven. In de folder Informatie & toestemming geven wij suggesties voor vragen die u hierover kunt stellen.Voor kinderen tot 12 jaar geven ouders toestemming. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar geven ouders en kind toestemming. Bij bezwaren heeft u het recht een behandeling of onderzoek te weigeren. Bespreek dit wel tijdig met de specialist. Als u wordt gevraagd mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, ontvangt u altijd vooraf mondelinge en schriftelijke informatie. Geef pas toestemming als u weet wat deelname aan het onderzoek voor u betekent. De arts overlegt met uw naasten (partner of ander familielid) als u (tijdelijk) niet in staat bent toestemming te geven. Heeft u een wilsverklaring, dan is dat in deze situatie de leidraad voor handelen. Als u niet in staat bent toestemming te geven en zo dringend behandeling nodig heeft dat overleg met uw naasten niet mogelijk is, gaat de arts ervan uit dat u toestemming zou hebben gegeven.

Uw recht om van behandeling af te zien

U heeft recht op de voor u best passende behandeling. Maar het is niet in alle situaties zinvol om ingrijpende behandelingen te verrichten. Dit bespreekt uw arts dan met u. U heeft recht van bepaalde behandelingen af te zien. Afspraken die u hierover met uw behandelend arts maakt, noemen we behandelbeperkingen.

Uw recht op een second opinion

U heeft recht een ‘tweede mening’(second opinion) te vragen, bijvoorbeeld omdat u twijfelt aan de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling. Het ziekenhuis verleent daaraan zijn medewerking. U overlegt de kosten van de second opinion zélf met de zorgverzekeraar.

Uw recht op privacy

In ons ziekenhuis worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht hiermee vertrouwelijk om te gaan. Zij mogen uw gegevens alleen onderling uitwisselen als dat nodig is voor uw behandeling. Alleen met uw toestemming mogen zij informatie geven aan uw naasten. In het Privacyhandboek van het ziekenhuis vindt u meer informatie.

Privacyverklaring zorgnota

Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om gespecificeerde informatie op de factuur (die naar de zorgverzekeraar of naar u als patiënt gaat) te vermelden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, het aantal verpleegdagen, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken.

Als u vindt dat de gespecificeerde informatie op de factuur uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en toesturen aan het Martini Ziekenhuis. Wij zorgen er dan voor dat de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Zo kunnen wij als ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat gespecificeerde informatie over zorgactiviteiten op uw factuur wordt vermeld. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden. Deze informatie kan óók privacygevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening. Wij adviseren u daarom altijd zorgvuldig om te gaan met de ziekenhuisfactuur en de inlogcodes van Mijn Omgeving op de website van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk! De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult. U vindt hier de privacyverklaring. Als u onder behandeling bent van de afdeling Psychiatrie of Medische Psychologie, maak dan gebruik van de GGZ-privacyverklaring.

Uw recht op inzage in uw dossier

In uw medisch dossier zijn al uw gegevens vastgelegd. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal vijftien jaar bewaard. U heeft recht op inzage, verbetering of vernietiging van informatie in uw dossier. Overleg dit met uw behandelend arts.

U kunt zonder overleg met uw behandelend arts een kopie van (een deel van) uw medisch dossier bij ons opvragen. Daarvoor is het nodig dat u dit formulier invult. Wilt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde bijlage(n) mailen naar aanvraagdossier@mzh.nl. U kunt dit ook per post versturen naar Martini Ziekenhuis, afdeling Zorgadministratie & registratie, postbus 30033, 9700RM Groningen. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen.

Aan het opvragen van een kopie van (een deel van) uw medisch dossier zijn kosten verbonden. (per pagina €0,23 tot een maximum van €5,00 voor maximaal 100 pagina’s, meer dan 100 pagina’s €22,50. Cd-rom met röntgenfoto’s €22,50) U krijgt een factuur toegestuurd als wij uw aanvraag hebben afgehandeld. Voor de tarieven van het aangetekend versturen, hanteren wij de actuele tarieven van PostNL (www.postnl.nl).

Uw plichten

Wij verwachten dat u zich in ons ziekenhuis altijd kunt legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort). Neem dit bewijs dus bij ieder bezoek aan ons ziekenhuis mee! De overheid heeft deze identificatieplicht ingevoerd om te voorkomen dat iemand anders zorg ontvangt op uw zorgverzekeringspas. Dit is fraude en heeft bovendien als risico dat wij een onderzoek of behandeling uitvoeren op basis van het dossier van iemand anders.

U bent daarnaast verplicht de informatie te geven die wij nodig hebben om een onderzoek of behandeling goed uit te kunnen voeren. Ookverwachten wij dat u actief meewerkt aan onderzoek en behandeling.

Wat betreft uw plicht te betalen voor de geleverde zorg: afhankelijk van hoe u verzekerd bent, loopt dit via de zorgverzekeraar. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar als u twijfelt of u voldoende bent verzekerd. De zorgverzekeraar kan u informeren over de vergoedingen. De Zorgadministratie van ons ziekenhuis kan u informeren over de prijs van onderzoek en behandeling.

Film of foto’s maken in het ziekenhuis

Om de privacy van patiënten en medewerkers te beschermen, is het niet toegestaan hen te filmen en/of te fotograferen zonder hun toestemming. Dat geldt ook voor het maken van geluidsopnames. Het maken van professionele filmbeelden of foto’s die bestemd zijn voor publicatie, mag alleen met toestemming van de stafdienst Marketing & Communicatie. Als u een geluidsopname wilt maken van het gesprek met uw arts, overleg dit dan altijd vooraf met deze arts.