Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Formaliteiten bij overlijden
Terug naar bovenliggende pagina

Formaliteiten bij overlijden

Folder

Gecondoleerd met het verlies van uw naaste. Wij informeren u in deze brochure over de verzorging van de overledene en de formaliteiten die rondom het overlij- den aan de orde zijn. Voor medische vragen kunt u terecht bij de arts. Alle andere vragen kunt u stellen aan de verpleegkundige die u begeleidt na het overlijden van uw naaste.

Verzorging

Op de afdeling

De overledene ligt op de verpleegafdeling in een aparte verpleegkamer. Het is mogelijk dat de verpleegkundige u vraagt even buiten de kamer te wachten als de laatste verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd. De verpleegkun- dige wast handen en gezicht van de overledene en kamt de haren. Daarna kunt u afscheid nemen. Na het afscheid neemt de verpleegkundige contact op met de mortuariumbeheerder.

In het mortuarium

In het mortuarium wordt de verzorging van de overledene vervolgd. Eventuele wonden worden gesloten en netjes verbonden, en lijnen worden verwijderd. Als u dit wenst, wordt de overledene gewassen, geschoren en van incontinentiema- teriaal voorzien. U kunt zelf aanwezig zijn bij deze verzorging.

Persoonlijke wensen voor make-up, kleding en sieraden kunt u via de uitvaartver- zorger doorgeven aan de medewerkers van het CMO. De uitvaartverzorger kan dit deel van de verzorging ook zelf op zich nemen, in het ziekenhuis, thuis of in het uitvaartcentrum.

Kleding

Kleding voor de overledene kunt u met de uitvaartverzorger bespreken.

Keuzes: geen verzorging of rituele wassing

Geen verzorging

Als u niet wilt dat de overledene wordt verzorgd (vanwege religieuze of andere redenen), meldt u dit dan direct na het overlijden aan bij de verpleegkundige. Als u ervoor kiest om de verzorging niet in het mortuarium van het ziekenhuis te laten plaatsvinden, dan is het belangrijk dit direct met de door u ingeschakeldebelangrijk dit direct met de door u ingeschakelde

uitvaartverzorger te bespreken. U geeft de uitvaartverzorger dan opdracht om de overledene zo spoedig mogelijk over te brengen naar de plaats van opbaring. Dit moet binnen 3 uur na het tijdstip van overlijden gebeuren. Als u deze opdracht niet tijdig geeft of deze wordt niet uitgevoerd, dan verzoekt het ziekenhuis als- nog de medewerker van CMO om de overledene te verzorgen. Dit heeft te maken met hygiëne en respect voor de overledene. Ook wordt dan begonnen met het koelen van de overledene.

Rituele wassing

Rituele wassing kan plaatsvinden in overleg met de medewerker van CMO, mits hiervoor in het mortuarium voldoende ruimte beschikbaar is. De kosten voor het ter beschikking stellen van de wasruimte brengt CMO in rekening.

Formaliteiten

Verpleegkundige en arts

Na het overlijden van uw naaste vult de arts de benodigde medische formulieren in:

 • Verklaring van overlijden
 • Verklaring doodsoorzaak
 • Donatieformulier (ook als er geen donatie plaatsvindt)
 • Bericht van overlijden voor de huisarts

De persoonlijke bezittingen van de overledene worden in een kluis op de ver- pleegafdeling bewaard. Om misverstanden of zoekraken te voorkomen, is het verstandig deze bezittingen zo spoedig mogelijk op te (laten) halen. Op de afde- ling ondertekent u het formulier Bezittingen als bewijs van ontvangst.

Mortuarium

Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, wordt hij/zij naar het mortuarium van het ziekenhuis overgebracht. De verzorging en het beheer van het mortuarium heeft het Martini Ziekenhuis opgedragen aan een gespecialiseerde mortuarium- beheerder Cura Mortu Orum (CMO). De medewerkers van CMO nemen voor ons ziekenhuis 24 uur per dag de verzorging van overledenen op zich en handelen op een correcte manier de voor het mortuarium noodzakelijke administratieve zaken af.

Uitvaartverzorger

Voor de persoonlijke zorg voor de overledene, het vervoer naar een andere loca- tie en het regelen van de uitvaart, schakelt u zo snel mogelijk zélf een uitvaartver- zorger in. Als voor de uitvaart een verzekeringspolis is afgesloten, ligt vast welke uitvaartverzorger u benadert. In andere gevallen bent u vrij om zelf een keuze te maken, tenzij de overledene daarin zijn of haar wensen kenbaar heeft gemaakt.

De uitvaartverzorger regelt in overleg met u verschillende formaliteiten:

 • het afhalen van de overlijdenspapieren bij het mortuarium;
 • het regelen van de vereiste formaliteiten bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden;
 • financiële zaken
 • persoonlijke wensen, waaronder kleding, make-up, sieraden,

Zelf alle formaliteiten willen regelen

Als u de formaliteiten rondom het overlijden zelf wilt afwikkelen, zonder uitvaart- verzorger, houdt u dan rekening met de volgende zaken:

Overlijdenspapieren

Na telefonisch overleg met de mortuariumbeheerder (CMO), tel. (050) 524 5319, kunt u de overlijdenspapieren ophalen op de afdeling waar uw naaste is overleden.

Melding overlijden bij ambtenaar Burgerlijke Stand

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden, heeft de overlijdenspapieren nodig. Voor deze melding kunt u op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur ook terecht bij het loket van de Bur- gerlijke Stand in de centrale hal van het Martini Ziekenhuis. Neemt u het trouw- boekje (voor zover van toepassing) van de overledene mee. Neem als aangever van het overlijden ook uw identiteitsbewijs mee. U geeft aan de ambtenaar ook door hoeveel uittreksels van de overlijdensakte u wenst te ontvangen. Deze uit- treksels zijn onder meer nodig voor de afwikkeling van formaliteiten voor bank en/of giro, pensioenverzekering en zorgverzekering.

Kosten

Wij wijzen u erop dat de kosten van de verzorging en de kosten voor het gebruik van het mortuarium vanaf 3 uur na overlijden (overdag en ’s nachts) géén onderdeel zijn van het tarief van het ziekenhuis. Deze kosten worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tot 3 uur na overlijden worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het mortuarium.

Als de overledene een pacemaker of ICD heeft en u en de arts tekenen voor het verwijderen ervan, dan worden daarvoor aanvullende kosten in rekening ge- bracht.

Als nog obductie wordt verricht worden tot het moment dat obductie heeft plaatsgevonden geen aanvullende kosten in rekening, behalve de kosten voor de verzorging van de overledene.

Rekening CMO

Voor de kosten van het gebruik van het mortuarium vanaf 3 uur na overlijden, de verzorging, eventueel mortuariumbezoek en het eventueel verwijderen van een pacemaker/ICD, stuurt CMO een rekening op basis van de geldende tarieven. In de meeste gevallen ontvangt de uitvaartverzorger deze rekening. In enkele gevallen gebeurt dat niet en stuurt CMO u de rekening. Bijvoorbeeld als u zelf alle formaliteiten heeft geregeld.

De kostenberekening gebeurt zonder tussenkomst, maar met medeweten van het ziekenhuis. Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met de mortuariumbeheerder.

Bijzondere omstandigheden

Bij overlijden kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waardoor formali- teiten anders kunnen verlopen.

Niet-natuurlijke dood

Onder een niet-natuurlijke dood wordt verstaan dat iemand ten gevolge van een niet-natuurlijke oorzaak is overleden. Hieronder vallen bijvoorbeeld een ver-keersongeval of misdrijf. Politie en justitie stellen bij een niet-natuurlijke dood een onderzoek in naar de doodsoorzaak. In een dergelijk geval kan een rouw-odsoorzaak. In een dergelijk geval kan een rouwbezoek pas plaatsvinden nadat de overledene door de officier van justitie vrij is gegeven. Informatie over het onderzoek kunt u opvragen bij de politie.

Obductie

De behandelend arts of de arts die de dood heeft geconstateerd, kan u als nabestaande(n) toestemming vragen voor een obductie. Dit wordt ook wel lijk- opening, sectie of autopsie genoemd. Met behulp van een obductie wordt de oorzaak van het overlijden onderzocht en/of de resultaten van een medische handeling. De arts legt u de toestemmingsprocedure uit en vermeldt de reden en omvang van de obductie. In de gevallen waarin geen toestemming is vereist, legt de arts uit waarom dit niet nodig is. In geval van obductie spreekt u met de arts af hoe u de uitslag van de obductie krijgt (in een nagesprek met de arts of via de huisarts).

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Een overledene kan alleen ter beschikking van de wetenschap worden gesteld, als een bevestiging van een universiteit kan worden overlegd. De overledene moet zich hiervoor tijdens het leven hebben aangemeld. Bij terbeschikkingstelling van de wetenschap, kan geen obductie of donatie plaatsvinden. Bij een gerechtelijke obductie komt de terbeschikkingstelling daarom ook te vervallen.

Donatie

Als de overledene een medisch geschikte donor is, raadpleegt de arts het donor- register om na te gaan of de overledene als donor geregistreerd staat en wat zijn/ haar wensen zijn. Deze wilsbeschikking bespreekt de arts vervolgens met u. Als de overledene niet als donor geregistreerd staat, wordt gekeken of de overledene zijn/haar wensen op een andere manier heeft vastgelegd of kenbaar heeft ge- maakt. Als nabestaande(n) beslist u dan over donatie van organen en/of weefsels van de overledene.

Onder nabestaanden wordt verstaan:

 • de echtgeno(o)t(e) of levensgezel (geregistreerde partner of andere levensgezel) van de overledenen, of, als deze er niet is of niet te bereiken is;
 • de naaste bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graad) die onmiddellijk bereikbaar zijn, of, als zij niet bereikbaar zijn;
 • de aanwezige meerderjarige erfgenamen, of anders;
 • personen die de zorg voor de overledene op zich

Rouwbegeleiding

Diverse instanties geven informatie over rouwverwerking. Soms hebben zij ook een telefonische hulp- en advieslijn. Bij de uitvaartondernemer of via internet kunt u hierover meer informatie krijgen.

Contactgegevens

CMO Mortuariabeheer BV

Koppelsedijk 10
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
Tel. (050) 524 5319
www2.zdg.nl

Loket Burgerlijke Stand Martini Ziekenhuis

Centrale hal (bij de hoofdingang)
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur Tel. (050) 524 5640

Burgerzaken Gemeente Groningen

Kreupelstraat 1 (centrum)
9712 HW Groningen
Geopend: maandag 13.00-16.00 uur / dinsdag t/m vrijdag 09.00-16.00 uur / donderdagavond 18.00-20.00 uur
Tel. (050) 367 7070

www.gemeente.groningen.nl/akte/overlijdensakte

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan de arts of verpleegkundige.

Versie: V1 762465-formaliteiten-bij-overlijden 2024-01

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.