Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Chronisch nierfalen

Chronisch nierfalen

In overleg met uw huisarts of behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt op de Nierfalenpoli van het Martini Niercentrum. Deze polikliniek is voor patiënten die onder behandeling zijn voor chronisch nierfalen, maar nog niet hoeven te dialyseren. Wel vinden zo nodig op de Nierfalenpoli de voorbereidingen voor dialysebehandeling plaats.

Voorbereiding

Hierbij besteden de verschillende deskundigen van de Nierfalenpoli veel aandacht aan voorlichting en begeleiding. Het Martini Niercentrum probeert de zorg van de verschillende deskundigen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zowel inhoudelijk als qua planning van uw (vervolg)afspraken.

In principe heeft u na het (controle)bezoek aan de internist-nefroloog (arts gespecialiseerd in nierziekten) aansluitend een gesprek met de nierfalenverpleegkundige. Daarna eventueel een bezoek aan de maatschappelijk werker en/of de diëtist.

De deskundigen van het multidisciplinair team van de Nierfalenpoli hebben wekelijks overleg. Hierbij wisselen zij informatie uit over de patiënten die ze die week gezien hebben.

Spreekuren

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van het Martini Niercentrum. De secretaresse meet uw bloeddruk en noteert uw gewicht. Daarna bezoekt u de internist-nefroloog. Deze arts vraagt u (bij elke afspraak) naar uw lichamelijke toestand, mede aan de hand van uw bloeduitslagen.

Ook het functioneren van uw nieren en uw medicijngebruik komen ter sprake. De arts krijgt gaandeweg een scherper beeld van uw situatie en kan u een indicatie geven van de termijn waarop nierfunctievervangende therapie nodig is en of niertransplantatie een mogelijkheid is. De mededeling dat de nierfunctie is afgenomen en nierfunctievervangende therapie op den duur onvermijdelijk is, kan bij u veel vragen oproepen. De nierfalenverpleegkundige informeert u daarom over de verschillende vormen van dialyse en de gevolgen van nierfunctievervangende therapie.

Dit gesprek sluit in principe aan op de (controle)afspraak met de arts. Met de verpleegkundige kunt u eventuele vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het gesprek met de arts, verder bespreken en ingaan op onderwerpen die u op dat moment bezighouden. Het totale bezoek aan de Nierfalenpoli duurt circa 30 minuten.

Na afloop maakt u bij de secretaresse zo nodig een afspraak voor het volgende polikliniekbezoek. Zij geeft u ook de laboratoriumformulieren voor het bloedprikken.

Keuze bepalen

Wanneer u in aanmerking komt voor ofwel peritoneaal dialyse (buikspoelen) of hemodialyse geven de verschillende deskundigen van de Nierfalenpoli u uitgebreid informatie over de behandelvormen en wat ze voor u kunnen betekenen. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zelf uw keuze voor de behandeling bepaalt.

Uw medische achtergrond en uw eigen voorkeur spelen daarbij een doorslaggevende rol. Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, maakt de nierfalenverpleegkundige samen met u nog een aantal afspraken voor een gesprek. Tijdens die afspraken is er alle gelegenheid om van gedachten te wisselen over de naderende dialyse.

Diabetes

Het komt ook voor dat patiënten naast een verminderde nierfunctie last hebben van Diabetes Mellitus. In dat geval is het belangrijk om in deze fase van de verslechterde/verminderde nierfunctie uw bloedsuikerwaarden goed in de gaten te houden. Te hoge bloedglucosewaarden kunnen minder goed zijn voor uw nierfunctie. Er is met een verminderde nierfunctie een grotere kans op meer en ernstigere gevolgen van een te lage bloedsuikerspiegel. Ook wel hypoglycemieën genoemd.

We proberen de afspraken met de internist-nefroloog en de diabetesverpleegkundige zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen. De diabetesverpleegkundige voert de diabetes controles uit en zal met u kijken naar de Bloedglucoseregulatie. Ook controleert ze uw materialen (insuline pen en meter). Zij heeft aandacht voor de spuitplaatsen en gaat ook uw voeten controleren. Wilt u bij uw eerste bezoek uw diabetes dagboekje en hulpmiddelen meebrengen?

De diabetescontrole door de diabetesverpleegkundige zal minimaal 2 keer per jaar plaatsvinden. U kunt dit ten allen tijde met de diabetesverpleegkundige telefonisch of per mail overleggen.

Extra afspraken

Wanneer dialyse (op termijn) noodzakelijk is, maakt de maatschappelijk werker van het Martini Niercentrum een afspraak met u. In dat gesprek krijgt u praktische informatie en adviezen. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer uw huidige thuissituatie en de veranderingen die de dialyse zal veroorzaken in uw dagelijks leven.

Uw gezondheidssituatie kan veel vragen, zorgen en spanningen oproepen. Dergelijke onderwerpen kunt u eveneens met de maatschappelijk werker bespreken. Ook mensen uit uw directe omgeving kunnen aan zo’n gesprek deelnemen. Dit kan voor u en uw naasten een belangrijke bijdrage leveren aan het (leren) omgaan met de nieuwe situatie.

U krijgt ook een afspraak bij de diëtist die in overleg met u een dieet opstelt. Dit dieet is afgestemd op uw verminderde nierfunctie en op eventuele klachten of problemen die u op voedingsgebied ervaart. Een bestaand dieetadvies kan eventueel weer worden aangepast. Daarnaast krijgt u informatie over het dieet bij de verschillende vormen van dialyse.

Wij bieden daarnaast de STERK-training aan. STERK staat voor Stimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven. De training is bedoeld voor nierpatiënten en hun naasten en duurt vier á vijf avonden.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Nierfalenpoli
Maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.
Tel.: (050) 524 5460
Routenummer: 0.8

Eerste afspraak
3 weken

De Nierpatiëntenvereniging Noord Nederland organiseert samen met het Martini Niercentrum twee keer per jaar een Niercafé. De cafés zijn informatief en de patiënten bepalen zelf welke onderwerpen besproken worden. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.